DENTON

CHARLES H. DENTON
DIED
JAN. 9, 1891
AE. 21 YRS. & 9 M'S.