JOHNSON

JOHNSON
CHARLES E.
1921 - 1987
CLARA SANDERS
1926 - 2001