OLNEY (MAYBE)

ROSE
1904 - 1904
DOROTHY
1911 - 1912
FRANK
1912 - 1913
MARTHA
1916 - 1916
CHARLES
1920 - 1923